ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jogi nyilatkozat: A webáruház tulajdonosaként közzé kell tennünk az Általános Szerződési Feltételeket weboldalon. A dokumentum meg kell határozza az webáruház és a vásárló közötti kapcsolatot, el kell magyaráznia a visszatérítési és visszavonási irányelvekre vonatkozó szabályokat.

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cégnév: Csomóné Lindmayer Katalin, egyéni vállalkozó székhely: 1026 Budapest, Gábor Áron utca 47, adószám: 67749702-1-41, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF elérhető az alábbi linkről: Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Csomóné Lindmayer Katalin, egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 1026 Budapest, Gábor Áron utca 47. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: csipkemaszk@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 50695900 
Adószáma: 67749702-1-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék
Bankszámlaszáma: 12600016-11665141-97592058
Telefonszámai: +36209527358
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: 
"Webnode AG", Gartenstrasse 3, 6304, Zug
Regisztrációs azonosító: CH-170.3.036.124-0 
Kereskedelmi nyílvántartás: Kanton Zug Handelsregister- und Konkursamt
Aabachstrasse 5 Postfach CH-6301 Zug
Általános kérdések: info@webnode.com
Ügyfélszolgálat: support@webnode.hu
Jogi dokumentumok:

FOGALMAK

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a csipkemaszk.eu weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgáló weboldal

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Általános rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire, valamint az
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát - a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett - a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

1.3. Az összes szerzői jog, védjegy, és egyéb szellemi anyag és tartalom, amely a Weboldalunk tulajdonában áll, a Szolgáltató szellemi terméke. Ez az anyag vagy tartalom csak a Szolgáltató írásos engedélyével használható. A Felhasználó nem jogosult a saját, vagy harmadik fél céljára másolni, sokszorosítani, közvetíteni, terjeszteni, leképezni, kereskedelmileg felhasználni, vagy származékos munkát készíteni a tartalomról vagy anyagról.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Csomóné Lindmayer Katalin, egyéni vállalkozó

Amennyiben a Felhasználó tudomására jut bármilyen sokszorosítás, jogtalan felhasználás, erről azonnal tájékoztatja a Szolgáltatót.

1.4. A digitális adattartalom működése

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

Adatkezelési szabályok

2.1. Az adatvédelmi tájékoztatót az alábbi linken éri el >>>

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.2. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlázás az Ön által megadott névre és címre történik, annak utólagos megváltoztatására nincsen lehetőség.

3.3. Eljárás hibás ár esetén

Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék),
 • az olyan esetek, amikor nyilvánvaló, hogy a Termék nem az igazolható piaci áron került feltüntetésre és az Eladó nem kedvezménnyel értékesíti a (pl.: nyilvánvalóan elírt ár: 10 000 Ft helyett 1000 Ft-ért feltüntetett ár).

Igazolt piaci árnak az árukereső oldalak szerinti átlagár tekintendő.

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

3.4. Amennyiben akciós ár/termék/kedvezmény kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról és módjáról.

Rendelés menete

4.1. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a "Megrendelés elküldése" gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Ön a "Kifizetés" gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata - az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Bankkártyás, illetve PayPal fizetési módok választása esetén azonnal kifizetheti a terméket. Átutalás választása esetén Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

4.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására, mellyel az Eladó felé vásárlási ajánlatot tesz. Banki átutalás választása esetén a rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az ajánlat elfogadásának. 

Eladónak jogában áll az Ön rendelését bármilyen okból visszautasítani, ebben az esetben nem jön létre szerződés. 

Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe. Az ajánlat elfogadása és szerződéskötés a banki átutalás megérkezésének pillanatától kezdődik.

PayPal vagy bankkártyás fizetés esetén a fizetés azonnal megtehető a megfelelő adatok megadásával. A befizetés tényéről a rendszer Önnek egy automata visszaigazoló e-mailt küld sikeres fizetés esetén. Az ajánlat elfogadás és szerződéskötés a rendelés ellenértékének megérkezésének pillanatától kezdődik.

Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló webes felület/e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét - a helyes adatok megadásával egyidejűleg - a Megrendelés áttekintése felületen szerkesztve, vagy e-mail útján haladéktalanul az info@csipkemaszk.eu emailcímen közölni.

Az Eladó legkésőbb a befizetést követő 2-5 munkanap során egy második e-mail útján visszaigazolja, hogy a terméket a szállító részére átadta.

4.3. FIZETÉSI MÓDOK

A terméket csak az utalás/bakkártyás fizetés /PayPal fizetés beérkezését követően adjuk postára. 

4.3.1. Banki előre utalás

Az utalást csak a rendelt termék e-mailben történő visszaigazolása után indítsa el.

A rendelés végösszegét az alábbi magyarországi bankszámlaszámra kérjük elutalni12600016-11665141-97592058
Kedvezményezett: Csomóné Lindmayer Katalin
Bankszámla pénzneme: magyar forint (HUF)
Bank: TransferWise Europe SA címe: Avenue Louise 54, Room S52 Brussels 1050 Belgium
Közleményben kérjük, tüntesse fel megrendelése számát.

4.3.2. Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés lehetőségét a biztonságos Stripe Inc. rendszere biztosítja. 

4.3.3. PayPal

4.4. SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

4.4.1. Postai szállítás

Termékeinket a Magyar Posta szállítja ki. Az ország egész területére egységesen 730,- HUF szállítási díjért ajánlott küldeményként.

Mivel a csomag ajánlott küldeményként érkezik, így ennek átvétele mindenképpen ellenőrzött körülmények között zajlik. Ha a csomagolás erősen rongált, szakadt, koszos, akkor Ön természetesen nem köteles az árut átvenni, és azt azonnal a postával vissza is küldheti. Ebben az esetben Önt semmilyen egyéb költség nem terheli. Erre a 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet Önnek lehetőséget biztosít:

"10. A postai küldemény átvételének megtagadása

24. § (1) A postai küldemény átvétele megtagadásának a címzett vagy a meghatalmazott azonnali átvételtől elzárkózó egyértelmű nyilatkozata minősül. Szervezet esetében a címzett általi megtagadásnak minősül, ha a 15. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott személy tagadja meg az átvételt.

(2) Az átvétel megtagadása esetén ennek tényét mint kézbesíthetetlenségi okot a kézbesítési okiraton vagy az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközön, valamint a küldeményen vagy a kísérőokiraton fel kell tüntetni, és a postai küldeményt - értesítő hátrahagyása és rendelkezésre tartási idő biztosítása nélkül - a feladó részére vissza kell kézbesíteni."

4.4.2. Személyes átvétel

Különösen kivételes esetekben sor kerülhet személes átvételre. Ez esetben Önt nem terheli semmilyen díj, de mivel fizikai üzletünk nincs, így csak előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség a termékek személyes átvételére.

4.4.3. Külföldre történő értékesítés

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállama szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy, hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

Eladó eltérő rendelkezése hiányában a Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,

Eladó a termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.

4.5. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított 2-5 munkanap. Ez az idő a postára adás idejét jelenti, a kiszállítás időtartama a Magyar Posta függvénye. A kritikus időszakokban pl. karácsony, ünnepek számoljanak hosszabb szállítási idővel. A szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak. 

5.2. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.3. Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig meg nem győződik arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént. Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

5.4. Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 14 munkanapon belül.

Elállás joga

6.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a Webáruházban történő rendelést követően a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, saját költségére a megrendelt terméket visszaküldheti. Az elállási jog a szerződés megkötése és kézhezvétel időpontja között is érvényesíthető. Az elállási jog megrongált, nem rendeltetésszerű használat miatt meghibásodott termékre nem vonatkozik. 

6.2. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek*

29. §(1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

 • c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; (megjegyzés: Az ilyen anyagokat a rendelet értelmében csak felbontatlan csomagolásban fogadunk el.)
  *Csak az áruházunkkal kapcsolatban szóba jöhető kivételeket soroltuk fel.

6.3. Amennyiben elállási jogával élni kíván, azt e-mailben vagy postai levélben teheti meg. Ehhez mintát itt talál: innen töltse le Hivatkozzon a termékkel kapott számlaszámra és/vagy rendelési számra. Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelmbe a 14 nap beszámításakor. Ha postai levelet küld, javasolt ajánlott levélként feladni, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma. A megrendelt terméket juttassa vissza ügyfélszolgálatunk címére. 

 • A felbontott higiéniai termékeket tartsa meg, mert ezekre a visszavásárlási kötelezettség nincs.
 • A terméket NE küldje vissza utánvéttel! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli!
 • A visszaküldött terméket a beérkezését követően megvizsgáljuk.
 • A nem rendeltetésszerűen használt vagy megrongált termékre a visszavásárlási garancia nem vonatkozik. Illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli.
 • Az elállást bejelentő levélben adja meg annak a számlának számlaszámát, a számlatulajdonos nevét, a Bank nevét, külföldi számla esetén az IBAN és/vagy SWIFT kódját, amelyre a termékár visszatérítést kapni kívánja.
 • A termék kézhezvételét követően a lehető leghamarabb, de legfeljebb (14) tizennégy munkanapon belül a termék árát a megadott számlaszámra visszautaljuk.

6.4. 2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Csomóné Lindmayer Katalin, egyéni vállalkozó info@csipkemaszk.eu 1026 Budapest, Gábor Áron utca 47.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * .........................................................................

Megrendelés és/vagy számla száma: * ............................................................................................................................................................

A fogyasztó(k) neve: ............................................................................................................................................................................................

A fogyasztó(k) címe: ............................................................................................................................................................................................

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt ....................................................................................................................

Garancia, jótállás

Ruházati termékek, cipő, és egyéb (nem műszaki termék) fogyasztási cikkek esetén a jelenlegi hazai szabályok alapján nincs kötelező jótállás. Hiba esetén a kellékszavatossági jogok alapján érvényesítheti a jogait a fogyasztó.

A Ptk. 6:159. §-ában megtalálható szavatossági jogokat a 2002. évi XXXVI. törvény építette be a régi Ptk-ba. A szavatossági szabályok a fogyasztói adásvételről szóló 1999/44/EK irányelv előírásait ültették át a magyar jogba 2003. július 1. napi hatállyal.

A szabályozás szerint a jogosult hibás teljesítés esetén ötféle szavatossági jogot érvényesíthet ebben a sorrendben, amitől kivételes esetben el lehet térni:

 • kijavítást,
 • kicserélést,
 • árleszállítást,
 • a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, illetve
 • elállhat a szerződéstől.

A Polgári Törvénykönyv idevágó szabálya a vásárlást követő hat hónapon belül a garanciához/jótálláshoz hasonló helyzetet eredményez. A fogyasztónak ebben az első hat hónapban - ha a hiba, vagy annak oka már a vásárláskor is megvolt a termékben, és arra külön nem hívták fel a figyelmét - joga van ahhoz, hogy követelje a kijavítást, vagy kicserélést, illetve a vételár visszafizetését.

Hiba alatt objektív hibát értünk, ami azt jelenti, hogy a termék nem alkalmas azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú szolgáltatásokat rendszerint használnak, és

- nem rendelkezik azzal a minőséggel, illetve nem nyújtja azt a teljesítményt, amely azonos fajtájú szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a szolgáltatás természetét, valamint a kötelezettnek, a gyártónak, az importálónak vagy ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó - különösen reklámban vagy az áru címkéjén megjelenő - nyilvános kijelentését, és

- nem alkalmas a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerződéskötés (vásárlás) időpontjában a kötelezett (forgalmazó) tudomására hozta, és abba a kötelezett beleegyezett, valamint

- nem rendelkezik a kötelezett által adott leírásban szereplő, és az általa a jogosultnak mintaként bemutatott szolgáltatásban lévő tulajdonságokkal.

Panaszkezelés

7.1. A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon: +36 20 9527358
 • E-mail: info{kukac}csipkemaszk.eu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

7.2. A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. 

7.3. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

7.4. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: https://jarasinfo.gov.hu/

7.5. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.


7.6. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség ("meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása").

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím:
1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Budapest, 2020. november hó 22. nap